Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie

Wie zijn we?

Wetenschappelijk gefundeerde psychotherapieën, toegepast door bekwame professionelen, zijn een bewezen effectieve behandelmethode voor psychisch lijden, die niet alleen op korte maar ook op lange termijn gunstige effecten heeft, terugval helpt voorkomen en mensen wapent tegen toekomstige uitdagingen in hun leven.

De BWP vertegenwoordigt klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die werken binnen de wetenschappelijke psychotherapeutische referentiekaders zoals beschreven in het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Onze organisatie zetelt in de federale raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Op dit ogenblik zijn vier psychotherapie-verenigingen aangesloten, die elk één van de vier referentiekaders vertegenwoordigen in Vlaanderen:

meer lezen

Psychotherapie uitgelegd

Eerder al vond je op deze website 12 slagzinnen over psychotherapie, en ook adviezen, artikels en een visietekst voor GGZ professionals.

Op 18 januari 2023 hebben we nog twee teksten afgerond:

Onze dank gaat uit naar de huisartsen die samen met psychiater Dr. Christy Sempels onze teksten doornamen, evenals naar de vzw ZOPP Zelfhulpondersteuning en Patiëntenparticipatie. Hun feedback was erg leerrijk en zet ons nog steeds aan het denken. We onderzoeken nu of we een tekst kunnen ontwikkelen die verwijzers meer houvast geeft bij de keuze van een therapeut.


SAVE THE DATE:  STUDIEDAG VVPT

18.10.2024

ONLOSMAKELIJK

Subject en omgeving in psychoanalytische psychotherapie

Op de VVPT studiedag van 2024 belichten we een belangrijke evolutie in de hedendaagse psychoanalytische theorie en praktijk. Het subject en zijn omgeving worden niet langer gezien als aparte entiteiten die elkaar in positieve of negatieve zin beïnvloeden, maar als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eerder reeds werden we ons er dieper van bewust dat de mens geen lichaam heeft maar wezenlijk een belichaamd wezen is. Op gelijkaardige wijze wordt meer en meer duidelijk dat de mens wezenlijk een sociaal en cultureel wezen is, intrinsiek verbonden met de natuurlijke omgeving. Deze wederzijdse beïnvloeding en verbondenheid doet meerdere spanningsvelden ontstaan, waarbinnen zich specifieke dynamieken afspelen. Deze willen we op 18 oktober samen met u onderzoeken, waarbij we bekijken wat dit impliceert voor de klinische praktijk. Hoe manifesteert dit zich in de psychotherapeutische ruimte? Wat impliceert het voor ons therapeutisch handelen? 

We zullen focussen op verschillende omgevingsaspecten die we ons voorstellen als zich verwijdende concentrische cirkels. Vijf eminente sprekers nemen ons mee van het gezin naar de familie, dan naar de school en de werkplek, naar samenleving en cultuur tot bij de ecosystemen waarvan we deel uitmaken. 

Onze sprekers zijn prof. Benedicte Lowyck, prof. Eia Asen, dr. Chloe Campbell, Johan De Groef en dr. Jos Dirkx. De lezingen van Eia Asen en van Chloe Campbell worden in het Engels gegeven; de andere in het Nederlands. 

Mis deze gelegenheid niet om collega’s te ontmoeten en samen geïnspireerd te raken door nieuwe ontwikkelingen in het boeiende, altijd evoluerende psychoanalytische werkveld.

Blokkeer dus zeker 18 oktober in je agenda.

VVPT-BESTUUR


Wij nodigen u graag uit op onze volgende webinar met als gastspreker Marc Hamburger.  Marc is psychoanalyticus en psychoanalytisch

psychotherapeut, werkzaam als docent bij de RINO Groep, de NVPP en de NPaV en als  docent/supervisor psychotherapie bij de afdeling psychiatrie van

het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Vrijgevestigd in Utrecht. 


Hoewel de studententijd voor sommigen de mooiste tijd van hun leven is, is het voor anderen een periode van eenzaamheid, angst en depressie. De levensfase van de student krijgt in België veel aandacht en dat is terecht. De jongvolwassene dient zich los te maken van zijn ouders als primaire autoriteiten en liefdesfiguren. Hij (m/v) moet afhankelijkheidsbehoeften zien te integreren met zijn streven naar autonomie, en zijn driftmatige impulsen met zijn verlangen naar liefde en wederkerigheid. Wanneer dit niet lukt kan de student zich met allerlei symptomen melden bij de studentenpsycholoog. Maar een psychoanalytische blik kan helpen licht te werpen op de onderliggende ontwikkelingsstagnatie. Deze dient op gang gebracht of bijgesteld te worden en de studententijd leent zich door de moratoriumfunctie uitstekend hiervoor. Ik zal een verband leggen tussen de psychoanalytische ontwikkelingstheorie van de jongvolwassene en de klinische contacten in onze spreekkamer. Hoe zien we het verschil tussen een student die zich spelenderwijs ontwikkelt en een student die stagneert in fantasie en spel?  En wat hebben we geleerd van Corona?

 

Startdatum

12-06-2024 20:00

Einddatum

12-06-2024 22:00

Prijs

€20,0

Inschrijven: https://www.vvpt.be/component/eventbooking/90-webinar-vvpt-12-06-2024-de-studententijd-beven-of-leven

Supervisorenopleiding UA 

De opleiding beoogt supervisoren te bekwamen in het geven van supervisie aan collega’s in opleiding. Dit veronderstelt de nodige didactische, relationele en professionele vaardigheden om de supervisanten te begeleiden in hun psychotherapeutisch en/of klinisch werk met cliënten, afgestemd op hun persoonlijke leerbehoefte. De opleiding veronderstelt een bereidheid en de vaardigheden om kritisch te reflecteren op eigen handelen.

Meer info via : https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/supervisor-psychotherapie/