Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie

OPEN BRIEF AAN MINISTER VANDENBROUCKE 

De BWP schreef een open brief aan minister Vandenbroucke met een oproep om ALLE geestelijke gezondheidszorg te helpen faciliteren, door ook psychotherapie meer toegankelijk en terugbetaald te maken. Eerstelijnszorg is geen psychotherapie en kan dit ook niet vervangen. We vragen met aandrang om iets te doen aan de gebrekkige zorgcontinuïteit. De open brief werd mee ondertekend door de voorzitters van de vier evidence-based psychotherapieverenigingen die wij vertegenwoordigen.  


Open brief vanuit BWP, de Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie

Hoe ga je om met je psychisch monster: bestrijden of ermee leven?

Beste minister Vandenbroucke,

‘In tweeënhalf jaar tijd vonden 300.000 mensen de weg naar goedkope psychotherapie,’ zegt de krant (DM 12/03/2024). Het betreft hier mensen die gebruik maakten van de nieuwe RIZIV-conventie voor terugbetaalde eerstelijns psychologische zorg. Mensen kunnen bij een geconventioneerd klinisch psycholoog of orthopedagoog terecht en betalen zelf 4 of 11 euro per individueel gesprek (2,5 euro per groepsgesprek). Dit aanbod omvat max. 20 individuele gesprekken en onbeperkt groepssessies.

Het verheugt ons dat deze conventie de drempel om gebruik te maken van psychologische zorg verlaagt. Onderzoek van prof. Bruffaerts wijst uit dat de termijn waarbinnen mensen hulp zoeken voor hun klachten, verkortte van 10 jaar naar 4 jaar. De uitgebreide mediacampagnes verspreiden de boodschap dat tijdig hulp zoeken voor mentale klachten gezond is en geneest.

De kwaliteitsvolle hervorming van de geestelijke gezondheidszorg is voor u belangrijk. Wel, voor de BWP ook. U betrekt de diverse partners uit het werkveld en de patiënten zelf in deze hervorming. Alleen zo heeft een hervorming kans op slagen, akkoord. De stap om mensen toe te leiden naar een eerste lijnsaanbod dat klachten inventariseert,  behandelt en - indien deze hulp onvoldoende blijkt - doorverwijst is theoretisch verstandig.

Maar deze conventie biedt eerstelijnszorg, geen psychotherapie. De spraakverwarring in de media lijkt misschien onschuldig, maar is dat niet.

Doel van de huidige conventie is om mensen met eerstelijns psychologische zorg te ondersteunen in de mentale klachten die ze ervaren, hun veerkracht aan te spreken om er zelf mee om te kunnen, een escalatie van lichte tot matige psychische problemen te voorkomen. Het gaat om kortdurende, laagdrempelige psychologische interventies en ondersteuning.

Psychotherapie is aangewezen als volgende stap als eigen veerkracht en de eerstelijnszorg onvoldoende soelaas bieden. Het is een gespecialiseerde vorm van behandeling. Beoefenaars van de psychotherapie hebben bovenop hun basisopleiding een gespecialiseerde postgraduaatsopleiding volbracht in één van de vier evidence-based psychotherapeutische stromingen. Psychotherapie richt zich op specifieke en/of matige tot ernstige problemen waarmee mensen en hun context niet meer of moeilijk kunnen functioneren in hun dagdagelijks leven.

Belangrijk is dus een vlotte aaneenschakeling van eerstelijnszorg naar psychotherapie. Eerstelijnszorg kan een gespecialiseerde behandeling niet vervangen.

Het treft dat het monster van de psychische klachten uit de mediacampagne, in psychotherapie net staat voor het lijden dat een normaal onderdeel is van elk menselijk leven. U moedigt ons aan te spreken over de monsters die ons lastig vallen en wil via de eerstelijnszorg handvaten reiken om met het monster te leven zodat we weer verder kunnen. Zodat het zich niet nestelt.

Maar uw campagne werkt mee de verwarring in de hand. Mensen willen nu allemaal van hun monster af. Ook mensen met matige tot ernstige en complexe problemen melden zich aan in deze RIZIV conventie. Dit zijn mensen die door schroom, taboe, financiële moeilijkheden vaak lang gewacht hebben om hulp te zoeken. Ze krijgen nu in een eerstelijns traject eindelijk zicht op wat de essentie is van hun problemen. Eerstelijns zorg volstaat voor hen niet, ze hebben psychotherapie nodig, maar komen in een vacuüm terecht zonder terugbetaling (of met een zeer kleine tegemoetkoming van hun ziekenfonds) en met wachtlijsten tot twee jaar in de gesubsidieerde zorg. Cliënten blijven gedesillusioneerd achter. Ze geloven niet meer dat ze geholpen kunnen worden omdat hun monster niet simpelweg weggaat.

We nodigen u uit om samen met ons niet enkel de monsters van het psychisch lijden te temmen maar ook de echte draak te bestrijden: de gebrekkige zorgcontinuïteit

We hopen dat we u kunnen doen inzien, meneer de minister, dat het de plicht is van de overheden van dit land om ALLE geestelijke gezondheidszorg te helpen faciliteren, door ook psychotherapie meer toegankelijk en terugbetaald te maken. Als vertegenwoordigers van de vier wetenschappelijk onderbouwde psychotherapeutische verenigingen in Vlaanderen, werken wij hiervoor graag met u samen.

Meer informatie over psychotherapie zie bwpsychotherapie.be

De BWP vertegenwoordigt beoefenaars van de psychotherapie die werken binnen de wetenschappelijke psychotherapeutische referentiekaders zoals beschreven in het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Onze organisatie zetelt in de federale raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen. Bij de BWP zijn vier psychotherapie-verenigingen aangesloten, die elk één van de vier referentiekaders vertegenwoordigen in Vlaanderen: VVGT (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie), VVPT (Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie vzw), BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling vzw), VVCEPC (Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling).
Wie zijn we?

Wetenschappelijk gefundeerde psychotherapieën, toegepast door bekwame professionelen, zijn een bewezen effectieve behandelmethode voor psychisch lijden, die niet alleen op korte maar ook op lange termijn gunstige effecten heeft, terugval helpt voorkomen en mensen wapent tegen toekomstige uitdagingen in hun leven.

De BWP vertegenwoordigt klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die werken binnen de wetenschappelijke psychotherapeutische referentiekaders zoals beschreven in het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Onze organisatie zetelt in de federale raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Op dit ogenblik zijn vier psychotherapie-verenigingen aangesloten, die elk één van de vier referentiekaders vertegenwoordigen in Vlaanderen:

meer lezen

Psychotherapie uitgelegd

Eerder al vond je op deze website 12 slagzinnen over psychotherapie, en ook adviezen, artikels en een visietekst voor GGZ professionals.

Op 18 januari 2023 hebben we nog twee teksten afgerond:

Onze dank gaat uit naar de huisartsen die samen met psychiater Dr. Christy Sempels onze teksten doornamen, evenals naar de vzw ZOPP Zelfhulpondersteuning en Patiëntenparticipatie. Hun feedback was erg leerrijk en zet ons nog steeds aan het denken. We onderzoeken nu of we een tekst kunnen ontwikkelen die verwijzers meer houvast geeft bij de keuze van een therapeut.


SAVE THE DATE:  STUDIEDAG VVPT

18.10.2024

ONLOSMAKELIJK

Subject en omgeving in psychoanalytische psychotherapie

Op de VVPT studiedag van 2024 belichten we een belangrijke evolutie in de hedendaagse psychoanalytische theorie en praktijk. Het subject en zijn omgeving worden niet langer gezien als aparte entiteiten die elkaar in positieve of negatieve zin beïnvloeden, maar als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eerder reeds werden we ons er dieper van bewust dat de mens geen lichaam heeft maar wezenlijk een belichaamd wezen is. Op gelijkaardige wijze wordt meer en meer duidelijk dat de mens wezenlijk een sociaal en cultureel wezen is, intrinsiek verbonden met de natuurlijke omgeving. Deze wederzijdse beïnvloeding en verbondenheid doet meerdere spanningsvelden ontstaan, waarbinnen zich specifieke dynamieken afspelen. Deze willen we op 18 oktober samen met u onderzoeken, waarbij we bekijken wat dit impliceert voor de klinische praktijk. Hoe manifesteert dit zich in de psychotherapeutische ruimte? Wat impliceert het voor ons therapeutisch handelen? 

We zullen focussen op verschillende omgevingsaspecten die we ons voorstellen als zich verwijdende concentrische cirkels. Vijf eminente sprekers nemen ons mee van het gezin naar de familie, dan naar de school en de werkplek, naar samenleving en cultuur tot bij de ecosystemen waarvan we deel uitmaken. 

Onze sprekers zijn prof. Benedicte Lowyck, prof. Eia Asen, dr. Chloe Campbell, Johan De Groef en dr. Jos Dirkx. De lezingen van Eia Asen en van Chloe Campbell worden in het Engels gegeven; de andere in het Nederlands. 

Mis deze gelegenheid niet om collega’s te ontmoeten en samen geïnspireerd te raken door nieuwe ontwikkelingen in het boeiende, altijd evoluerende psychoanalytische werkveld.

Blokkeer dus zeker 18 oktober in je agenda.

VVPT-BESTUUR


Wij nodigen u graag uit op onze volgende webinar met als gastspreker Marc Hamburger.  Marc is psychoanalyticus en psychoanalytisch

psychotherapeut, werkzaam als docent bij de RINO Groep, de NVPP en de NPaV en als  docent/supervisor psychotherapie bij de afdeling psychiatrie van

het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Vrijgevestigd in Utrecht. 


Hoewel de studententijd voor sommigen de mooiste tijd van hun leven is, is het voor anderen een periode van eenzaamheid, angst en depressie. De levensfase van de student krijgt in België veel aandacht en dat is terecht. De jongvolwassene dient zich los te maken van zijn ouders als primaire autoriteiten en liefdesfiguren. Hij (m/v) moet afhankelijkheidsbehoeften zien te integreren met zijn streven naar autonomie, en zijn driftmatige impulsen met zijn verlangen naar liefde en wederkerigheid. Wanneer dit niet lukt kan de student zich met allerlei symptomen melden bij de studentenpsycholoog. Maar een psychoanalytische blik kan helpen licht te werpen op de onderliggende ontwikkelingsstagnatie. Deze dient op gang gebracht of bijgesteld te worden en de studententijd leent zich door de moratoriumfunctie uitstekend hiervoor. Ik zal een verband leggen tussen de psychoanalytische ontwikkelingstheorie van de jongvolwassene en de klinische contacten in onze spreekkamer. Hoe zien we het verschil tussen een student die zich spelenderwijs ontwikkelt en een student die stagneert in fantasie en spel?  En wat hebben we geleerd van Corona?

 

Startdatum

12-06-2024 20:00

Einddatum

12-06-2024 22:00

Prijs

€20,0

Inschrijven: https://www.vvpt.be/component/eventbooking/90-webinar-vvpt-12-06-2024-de-studententijd-beven-of-leven