Wettelijke regeling

Alle informatie over de huidige wettelijke regeling van geestelijke gezondheidszorgberoepen en de beoefening van psychotherapie vind je op de site van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Wettige beoefening van de psychotherapie

Psychotherapie is een behandelvorm in de gezondheidszorg waarin men op een consistente en systematische wijze een samenhangend geheel van psychologische middelen hanteert, die geworteld zijn binnen een psychologisch wetenschappelijk referentiekader. Ze wordt uitgeoefend door iemand die daartoe is opgeleid, binnen een relatie psychotherapeut - patiënt/cliënt.

Klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen zijn, mits de nodige bijkomende opleiding, gerechtigd om de psychotherapie te beoefenen. De verplichte erkennings- en registratieprocedure van de vereiste diploma’s per gezondheidsberoep garandeert dat de vereiste specifieke opleidingen erkend zijn, dat de juiste beroepsopleiding gevolgd is, dat permanente bijscholing werd gevolgd en dat er voldaan wordt aan de voorwaarden die in de regelgeving zijn vastgelegd.

Een aantal hulpverleners kan de rechten op een andere manier verwerven. Een deel van hen kan echter enkel psychotherapeutische handelingen stellen onder supervisie van een collega, in interdisciplinair verband en met regelmatige intervisie.

Onwettige beoefening van de psychotherapie

Indien je vermoedt dat iemand in de media of in je naaste omgeving zich voorstelt als een beoefenaar van de psychotherapie, maar hiertoe niet gerechtigd is, kan je contact opnemen met het callcenter van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid om de nodige informatie te bekomen. Wordt je vermoeden bevestigd, dan kan je klacht indienen bij de betrokken provinciale geneeskundige commissie of het parket, afhankelijk van het vermeende beroep van de betrokkene:

  • Doet de hulpverlener zich onterecht voor als beoefenaar van de psychotherapie in het kader van een gezondheidszorgberoep (bv. verpleegkundige, arts, klinisch psycholoog, … al dan niet met de nodige erkenning)? Dan kan je klacht indienen bij de Provinciale Geneeskundige Commissie.
  • Stelt de hulpverlener zich niet voor als persoon met een gezondheidszorgberoep, maar wel onterecht als beoefenaar van de psychotherapie, dan kan je dit melden bij het parket: hetzij als getuige, hetzij als slachtoffer.