Psychotherapie aan zorgverleners en psychisch kwetsbaren

Een aanbod van de Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP), met financiële steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting.

LET OP: dit project is afgelopen.

Betreft

Een aanbod vanuit de Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP) voor financieel laagdrempelige psychotherapeutische ondersteuning aan personen met psychische klachten ontwikkeld in de context van de Covid-19 crisis.

Dit gebeurt met financiële steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, dat snel middelen ter beschikking stelt van eerstelijnsorganisaties om de uitzonderlijke noden mee op te vangen, in de strijd tegen het coronavirus.

Voor wie

Dit aanbod richt zich in de eerste plaats op personen die binnen de uitoefening van hun beroep en binnen de context van de crisis rond het Covid-19 psychische klachten ontwikkelen.

We denken daarbij aan hen die dagelijks in de frontlinie staan. Concreet kan dit gaan om mensen die werken in de zorgsector zoals ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en triagecentra, maar ook teams en individuele zorgverleners binnen woon-zorgcentra, preventiediensten, thuiszorg, thuisverpleging, jeugdzorg, gehandicaptenzorg... Maar ook om werknemers in voedings- en retailbedrijven die continu blootgesteld worden aan mogelijke besmetting.

Daarnaast willen we dit aanbod ook toegankelijk maken voor COVID-19 patiënten die in quarantaine zijn en voor psychisch kwetsbare mensen die in isolement leven.

Wat?

LET OP: dit project is afgelopen.

Het budget zal worden besteed aan (online en/of telefonische) psychotherapeutische ondersteuning voor individuen en teams. Dit kan inhouden:

- Vroegdetectie en eerstelijnsbehandeling (ter preventie) van acute stressstoornissen en traumatisering;

- (eventueel) aangevuld met op de noden van het individu en/of team afgestemde psycho-educatie rond preventieve mentaal-hygiënische maatregelen.

Het betreft een op maat gesneden psychotherapeutisch aanbod op basis van een inschatting van de emotionele nood en kwetsbaarheid van de betrokken persoon of team. Deze inschatting is gebaseerd op psychotherapeutische kennis en ervaring met acute stress en psychotrauma. We vertrekken steeds van de vraag: wat maakt deze persoon/dit team kwetsbaar om met isolement, emotionele ontreddering, stress en angst om te gaan, en waar heeft deze hulpvrager/dit team het meest baat bij? En dit gebaseerd op kennis van wat nodig is bij acute stress en psychotrauma en ter preventie van PTSS: kunnen praten binnen een veilige relatie – best met eigen naasten maar dat is vaak niet meer mogelijk - over emoties waardoor deze emoties gedragen, gereguleerd en begrepen kunnen worden; en dit is iets anders dan ventileren.

De psychotherapeut zal indien nodig ook zorgen voor continuïteit van zorg.

Door wie

Professionals gespecialiseerd in de psychotherapie van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT), de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC) en de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT), die deskundig zijn in het onderkennen, ondersteunen en behandelen van stress, angst, trauma en depressie, dit zowel in de eerstelijnsbehandeling als voor wat betreft psycho-educatie rond preventieve en mentaal-hygiënische maatregelen.

Verloop van aanmelding en verwijzing

Personen tot wie dit project zich richt kunnen zich (laten) aanmelden bij de therapeuten aangeduid met * op deze lijst.

We kunnen voor maximaal 5 sessies een financiële tegemoetkoming bieden. Voor deze sessies betaalt de cliënt 40 euro per sessie. Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming betalen 20 euro per sessie.

De financiële steun vanuit de Koning Boudewijnstichting is beperkt, mogelijks kunnen we niet alle hulpvragen binnen dit kader beantwoorden. Daarom omvat de lijst alle psychotherapeuten die zich engageren om op een korte termijn een hulpaanbod te realiseren.